Como medios materiais e servizos dispoñibles inclúense todas as infraestruturas e equipamentos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e que resultan indispensables e adecuados para o desenvolvemento dos ensinos impartidos no centro.

Para ese efecto, priorizáronse os mecanismos tendentes a conseguir a plena eliminación de barreiras arquitectónicas en toda a facultade. Neste sentido, a facultade conta con instalacións que cumpren plenamente as esixencias de accesibilidade establecidas na normativa de aplicación. En concreto, existen zonas de aparcadoiro para discapacitados, rampas para facilitar o acceso ao edificio desde o exterior e rampas interiores que facilitan a mobilidade entre as distintas dependencias do centro. As distintas plantas de devandito edificio tamén están dotadas cos ascensores necesarios. Para rematar, existen servizos convenientemente preparados para o seu uso polas persoas que se atopan en situación de discapacidade.

O Decanato é o órgano responsable da revisión periódica dos medios materiais e servizos adscritos ao centro asegurando, na medida da dispoñibilidade orzamentaria, a súa adecuación ás actividades formativas dos títulos que se imparten.

A detección de necesidades materiais de docentes, do persoal de administración e servizo e estudantado realízase mediante a atención das demandas transmitidas ben directamente aos equipos decanais, ou ben a través das correspondentes caixas de correos de queixas e suxestións polos citados colectivos.

Os servizos de carácter complementario, tales como o servizo de reprografía ou o servizo de cafetaría ou comedor, atendidos por empresas privadas, réxense pola normativa de contratación do sector público.

Por último, a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo implantou un procedemento propio de selección de recursos materiais e de provedores de aplicación no non regulado pola normativa de rango superior.

Tipoloxía de espazos e dotación de infraestruturas de docencia-aprendizaxe

Espazo Ordenador e Proxector Capacidade (Postos)
Aulas: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, D1, A101, A102 Si 93, 90, 72, 50, 72, 50, 110, 90, 122, 72, 50, 110, 90, 82, 51, 38
Seminarios: A201, A301, B301, C201, C301, D201, D301 Si 24
Salas de Xuntas: A302, B202, B302, C202, C302, D202, D302 Si 14

Outros espazos

 • SALÓN DE GRAOS: 154 postos, cañón de video, ordenador
  equipo de videoconferencia multipunto
 • AULA DOTADA CO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA: 30 postos, cañón de video, computador
 • SALA DE XUNTAS A205 (DECANATO): 16 postos.
 • DELEGACIÓN DO ESTUDANTES D201: 30 postos, cañón de video, computador
 • ZONA DE LIBRE ACCESO A EQUIPOS INFORMÁTICOS: 90 postos, cañón de video, computador
 • DESPACHOS Profesorado: 67
 • DESPACHOS Persoal de Administración e Servizos: 8
 • DESPACHO para Delegación de Estudantes:1

Outras instalacións e servizos

 • Biblioteca situada no edificio da facultade
 • Servizo de reprografía: servizo situado na planta baixa da facultade.
 • Servizo de cafetaría e comedor: servizo situado no edificio.
 • Servizo de aparcamento con prazas reservadas a minusválidos.

Outros recursos para a docencia e a aprendizaxe

 • Conexión sen fíos: todas as aulas da facultade foron convenientemente cableadas, para facilitar a utilización dos equipos informáticos propios por parte do estudantado, contando ademais con conexión sen fíos a Internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola universidade.
 • Páxina web da facultade: ferramenta de traballo indispensable para poder manter informado ao estudantado, nela facilitase toda a información relativa aos estudos impartidos no centro.
 • Recursos docentes en rede: como apoio á docencia, a Universidade de Vigo puxo a disposición do profesorado e estudantado a plataforma FaiTIC con recursos en liña destinados á teleformación. Ademais, desde a páxina da biblioteca pódese acceder a diversas bases de datos que o estudantado pode consultar. Todos os recursos docentes en rede, son accesibles desde os seus domicilios, ben directamente por ser públicos, ben a través das súas chaves de identificación e acceso remoto.